جنوب شرق
پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

همراه با برگزاری کارگاه آموزشی
۲۱ لغایت ۲۳ آبان ماه
بازار موبایل ایران،طبقه چهارم
غرفه ۱۰
میزبان شما هستیم