جنوب شرق
استانبول

ویژه هالوین

ترانسفر و گشت شهری با ناهار
4 روزه

شروع نرخ از 3.190.000 تومان (نرخ ها شناور می باشد.)
تاریخ حرکت: 6 آبان