جنوب شرق
جشنواره بیست تا بیست

جشنواره تابستان کرمان
20 تیر لغایت 20 مرداد
30 تا 50 درصد تخفیف
همراه با برنامه های شاد و متنوع